Vi hjälper dig med 

 

Som tekniska konsulter kan vi hjälpa dig inom områdena värme, ventilation, sanitet, kyla, ånga, fjärrvärme och energiproduktion. Vi arbetar även med styr och övervakning.

Förstudier & kalkyler
Förstudier innebär att, med en mindre arbetsinsats, utröna huruvida en idé kan vara en lönsam och framkomlig väg. Det kan tex vara att utvärdera vilket av två eller flera alternativ som är det mest fördelaktiga att gå vidare med. Förstudien kan även syfta till att lösa existerande eller kommande problem. Kalkyler omfattar såväl bedömning av entreprenadkostnad som lönsamhetskalkyler av skilda slag.

Projektering
Projektering kan delas upp i olika nivåer. Det kan innebära allt från en enkel skiss med en förklarande text till en omfattande detaljeringsnivå där minsta skruv finns med. Syftet med projekteringsunderlaget är att med dess hjälp upphandla en entreprenör eller konstruktör som kan utföra uppdraget.

Upphandling
Upphandling innebär att vi åt eller i samverkan med vår uppdragsgivare genomför en upphandling av de varor eller tjänster som behövs. Det kan även innebära att vi utvärderar olika alternativ/anbud för att se vilket som är mest fördelaktigt för uppdragsgivaren.

Installationssamordning
Att samordna de olika installationsdiciplinerna för att få dessa dels att samverka för en kostnadseffektiv och väl fungerande anläggning med hög tillgänglighet dels för att erhålla en produktionsmässigt bra lösning.

Kvalitetskontroll
Kontrollantens roll är att som sakkunnig säkerställa en entreprenads kvalitetsnivå genom granskning av projekterat material samt uppföljning av arbetet på byggarbetsplatsen för att på ett tidigt stadium förebygga problem.


Besiktning
Vi utför entreprenadbesiktningar för rörinstallationer, luftbehandlingssystem samt styr- och övervakningssystem. Besiktningsmannens uppgift är att på sakkunniga grunder undersöka och bedöma entreprenadens kontraktsenlighet. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk- och juridisk kompetens som erfarenhet och omdöme.

Enkla & effektiva lösningar...
...är vårt signum. Vi erbjuder alltid skräddarsydda lösningar utifrån dina behov. Vi vill att du ska känna att du fått lite mer av oss än vad du förväntade dig.

Oberoende 
EVK är fristående och oberoende. Det betyder att vi alltid kan lägga 100% fokus på dina behov genom att bevaka och arbeta för dina intressen.

Helhetslösningar
Genom vår långa erfarenhet av projektering, installation och montage såväl som förvaltning, drift och service kan vi se helheten. Vi engagerar oss i hela kedjan; effektiv produktion, väl fungerande installation, bra servicemöjligheter, låga driftskostnader. Vi är måna om att hela projektet får en bra totalekonomi.

 

Energi

Vi utför energiberäkningar, gör energiutredningar samt energideklarationer.